Services For Small Businessess

Dịch Vụ Cho Các Doanh Nghiệp 

Merchant Services

Máy Cà Thẻ Credit/Debit Cards

POS Systems

Hệ Thống Quản Lý Tiệm

ATM Services

Máy Rút Tiền Tự Động

Business Payroll & Tax Services

Lương Tiệm & Các Dịch Vụ Thuế

Social Media Marketing

Quảng Cáo Mạng Xã Hội

Business Support

Hỗ Trợ Giấy Tờ

Business & Job Listing

Bán Tiệm & Việc Làm

Tuan Ho 732-804-9965 / hmt.jay@yahoo.com